ROT Lathund
Från A till Ö
ALTAN: Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.
ANLÄGGNINGSARBETE: Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar omfattas inte av rätten till skattereduktion.
ARKITEKTKOSTNAD: Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.
ARRENDERAD BOSTAD: Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i bostad som arrenderas.
BADRUM: Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
BADRUMSINREDNING: Arbetskostnad för byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.
BALKONG — BOSTADSRÄTT: Arbetskostnad för nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostnad för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.
BALKONG — SMÅHUS: Arbetskostnad för tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.
BERGVÄRME: Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.
BLANDARE: Arbetskostnad för byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BOSTAD I UTLANDET: Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster inklusive “ROT-tjänster” som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.
BOSTADSRÄTT: Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Skattereduktion kan bara tillgodoräknas enskilda bostadsrättshavarna och inte bostadsrättsföreningen som sådan. Skattereduktion medges endast för sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.

BRASKAMIN: Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.
BREDBAND: Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden.
BRUNNSBORRNING: Arbetskostnad för borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.
BYGGLOVSHANDLINGAR: Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte till skattereduktion.
BYGGNAD PÅ OFRI-GRUND: Man kan få skattereduktion för ROT-arbeten på byggnad på ofri grund förutsatt att byggnaden är taxerad.

DRÄNERING: Arbetskostnad för grävning och dränering av husgrund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion.
DÖRRAR I SMÅHUS: Arbetskostnad för byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT: Arbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

DRÄNERING Arbetskostnad för grävning och dränering av husgrund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion.
DÖRRAR I SMÅHUS: Arbetskostnad för byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT: Arbetskostnad för byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för arbetskostnad för byte av innerdörrar. Arbete för att tillverka måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

EKONOMIBYGGNAD: Arbetskostnader för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.
ELANSLUTNING: Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.
ENERGIDEKLARATION: Upprättande av energideklaration omfattas inte av reglerna som ger rätt till skattereduktion.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES): Skattereduktion för ROT-arbeten medges på bostäder inom EES förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgiften eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

FASADTVÄTT: Arbetskostnad för fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.
FJÄRRVÄRME – SMÅHUS: Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT: Bostadsrättsinnehavare får bara skattereduktion för arbetskostnader som är hänförliga till arbete i lägenheten. Nedgrävning och installation av fjärrvärme är inte ett arbete som utförs i bostadsrättsinnehavarens lägenhet varför skattereduktion inte medges.

FRIGGEBOD: Skattereduktion för nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS: Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FÖNSTER – SMÅHUS: Arbetskostnad för målning och byte av fönster i bostadsbyggnad berättigar till skattereduktion.

FÖNSTER — BOSTADSRÄTT: Arbetskostnad för byte av fönster i bostadsrätt berättigar inte till skattereduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av fönstren rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING: Om försäkringsersättning har erhållits för ROT-arbete kan skattereduktion inte medges. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan skattereduktion medges för det utförda arbetet.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL: Skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i förälders bostad ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som ansöker om eller begär skattereduktion också är den som äger respektive innehar förälderns bostad.

GARAGE: Arbetskostnad för nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för tillbyggnad av garage till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att garaget byggs ihop med huset.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND: Arbetskostnader för åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA: Arbetskostnad för anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion

HALMTAK: Arbetskostnad för byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HISS — BOSTADSRÄTTSFÖRENING: Arbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.

HYRESGÄST: Skattereduktion för ROT-arbeten i hyresrätt medges inte.

HÄNGRÄNNOR: Arbetskostnad för rensning av hängrännor ger rätt till skattereduktion.

INFILTRATIONSANLÄGGNING: Arbetskostnaden för installation av infiltrationsanläggning och/eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen.

INSTALLATION: Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

JORDVÄRME: Arbetskostnad för grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

KAKELUGN: Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP: Arbetskostnaden för indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Om arbetet utförs av kommunen kan skattereduktion inte medges.
KOMPLEMENTHUS: Arbetskostnad för nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan man få skattereduktion för renovering av ett befintligt komplementhus.
KONVERTERIGSSTÖD: Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har fastighetsägaren erhållit detta så kan inte skattereduktion medges.
KOOPERATIVA HYRESRÄTTER: Skattereduktion medges inte för ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter.
KRANAR: Arbetskostnad för byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KÖK: Renovering av kök är ett arbete som ger rätt till skattereduktion. Underlag för skattereduktionen är endast det arbete som utförs i bostaden. Köksinredning anses som materialinköp.

LARM: Arbetskostnad för installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP: Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion.

LÅS: Arbetskostnad för byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP: Arbetskostnad för att gräva avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnad för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING: Arbetskostnaden för sten/marksättning i trädgården berättigar inte till ROT-avdrag

MARKISER: Arbetskostnad för montering av markiser ger inte rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN: Arbetskostnad för mät arbeten ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNATION: Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Fr.o.m. 1 juli 2010 gäller att skattereduktion för ROT-arbeten inte ges under de första fem åren efter att ett småhus uppförts.

NYBYGGNATION – VÄXTHUS: Arbetskostnad för att bygga ett växthus ger inte rätt till skattereduktion

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT OCH BYGGA NYTT: Ett nybyggt bostadshus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot får man skattereduktion för reparation, om- och tillbyggnad av ett gammalt bostadshus.

Är det gamla bostadshuset så dåligt att det måste rivas och ett nytt uppförs, så får man inte skattereduktion.

NÄRINGSBOSTAD: En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad.

POOL: Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

RADON: Arbetskostnad för att sanera radon i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion.

SAMFÄLLIGHET: ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion.

SANERING Arbetskostnad för sanering (rengöring) av bostad ger rätt till skattereduktion.

SANERING — HUSBOCK: Arbetskostnad för sanering av husbock ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byte av trävirke på grund av husbockens framfart ger rätt till skattereduktion.

SANITETSPORSLIN: Arbetskostnad för byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SERVICE OCH REPARTIONER: Skattereduktion ges inte för reparation och service på maskiner och inventarier.

SKORSTEN: Arbetskostnad för reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorsten ger rätt till skattereduktion.

SMÅHUS: Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

SOTNING: Arbetskostnad för sotning ger rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING: Arbetskostnad för stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDNING – BYGGSTÄDNING: Arbetskostnad för byggstädning ger rätt till skattereduktion.

TAKPANNOR: Arbetskostnaden för att tvätta takpannor, lägga ny eller byta tak mot befintlig beläggning berättigar till skattereduktion.

TIDSPERIOD: Reglerna om skattereduktion för HUS-tjänster är permanent.

TILLBYGGNAD: Arbetskostnad för tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Nybyggnation omfattas däremot inte.

TRAPP: Arbetskostnad för reparation eller utbyte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP: Arbetskostnaden för att gräva ner en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden.

UTBYGGNAD — FÖRRÅD: Arbetskostnad för att bygga ut redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

VASSTAK: Arbetskostnad för rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING: Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden.

VEDSPIS — REPARATION: Arbetskostnad för reparation eller montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VÄRME: Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.

VÄRMEPANNA: Arbetskostnad för installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP: Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.

ÄGARE: Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

ÄGARFÖRHÅLLANDE: Enligt skattelagstiftningen är man ägare från och med köpekontraktsdatum. Tidpunkten för lagfarten saknar betydelse i det här fallet. Enligt föreslagna regler måste den sökande vara ägare till småhuset när reparationen påbörjas för att vara berättigad till skattereduktion. Är personen inte lagfaren ägare styrker man sitt ägande genom kopia av köpekontraktet eller gåvobrevet. Det är endast dessa handlingar som styrker ägarförhållandet, om lagfart ännu inte beviljats.