Att tänka på
Köparen får skattereduktonen direkt vid betalning. Inom ramarna för maximalt avdrag skall köparen betala halva arbetskostnaden inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Företaget gör alltså ett preliminärt skatteavdrag direkt vid betalning.
Företaget får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.
Företagen kommer då givetvis att skriva in i sina kontrakt att köparen är skyldig betala återstoden av kontrakterat belopp, om företaget av någon anledning inte får ut ersättningen från skatteverket.
Företag kan också kräva att du lämnar ett s k ”särskilt meddelande”. Det är ett intyg som begärs hos skattemyndigheten som visar hur mycket skattereduktion du redan beviljats under året.
Företag kan också komma att vilja ha delbetalningar och korta betalningstider för att kontinuerligt få återbetalning från skatteverket och därigenom slippa likviditetsbrist i företaget.
For företagets del är det viktigt att du är sanningsenlig i dina uppgifter om hur stor del du redan utnyttjat av skattereduktionen, eftersom de kan drabbas likvidmässigt om de inte får ut avdraget belopp från skatteverket. Du kan också komma att – utöver det belopp du blir skyldig företaget – påföras extra kostnader om företaget inte får ut avdraget belopp från skatteverket.

I kronologisk ordning bör följande aktiviteter ske
Du begär in offerter.
Du tecknar kontrakt men en entreprenör
Du begär ett ”särskilt meddelande” från skatteverket som du lämnar till entreprenören
Entreprenören påbörjar arbetet
Arbetet slutförs
Du får en faktura på kontrakterat belopp minus skattereduktionsbeloppet. (Om ni överenskommit om delbetalningar kommer flera fakturor att komma under arbetets gång)
Faktura betalas
Entreprenören begär ersättning med skattereduktionsbeloppet från skatteverket
Skatteverket betalar ut skattereduktionsbeloppet till entreprenören
Du får en uppgift om att skattereduktionsbeloppet preliminärt tillgodräknats dig och att det är utbetalt till entreprenören
Du yrkar på skattereduktion när du deklarerar

OBS den sista punkten att du själv skall yrka på skattereduktionen när du deklarerar. Skattereduktionen är endast preliminär tills din slutliga skatt fastställts
Kontroll av företaget
Hos skatteverket kan du kontrollera om företaget har F-skattsedel. 020 567 000.
Hos Kronofogden kan du ta reda på flera saker. 0771-737300. Du kan ringa anonymt till kronofogden och få reda på:
om företaget finns i fogdens register
saldot på skulden
till vem skulden är
Det enda du behöver är företagets organisationsnnummer.

Skatteverket har fyllig information om ROT-avdraget på sin hemsida.
Här finns några utdrag därifrån och några länkar till sidor med bra information.
Ett exempel när den slutliga skatten inte räcker för full skattereduktion
Du kan aldrig få mer skattereduktion än som motsvarar den skatt du betalar. Dessutom skall vissa avgifter dras bort från slutlig skatt innan skattereduktionsunderlaget är nått.

Nedanstående är endast ett exempel. Det verkliga resultatet beror på de skattesatser och avgifter som gäller för ett visst kalenderår. Exemplet skall endast belysa att reduktion för pensionsavgift, kapital m m går före skattereduktion för ROT/RUT, och att man måste ha betalat en viss mängd skatt för att kunna göra fullt avdrag. Den som vill veta sitt exakta utrymme kan använda länken nedan för att räkna ut sitt skattereduktionsutrymme.

Exempel: Lars har köpt husarbete till ett värde av 100 000 kr. Lars har betalat 50 000 kr till utföraren. Utföraren har i sin tur begärt och fått 50 000 kr från Skatteverket. I samband med att Skatteverket betalar ut beloppet till utföraren får Lars ett besked från Skatteverket som visar hur mycket preliminär skattereduktion som han har fått.

Lars har en månadsinkomst på 24 000 kr dvs. en årsinkomst på 288 000 kr. Han har haft ränteutgifter med sammanlagt 27 000 kr och han ska betala fastighetsavgift med 3 000 kr per år. Lars slutliga skatt, efter skattereduktion för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag och skattereduktion för underskott av kapital är 61 000 kr.

Skattereduktion för husarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som hänför sig till allmän pensionsavgift samt kyrko- och begravningsavgift. Det innebär för Lars att han måste betala en slutlig skatt som minst uppgår till summan av dessa avgifter. I detta exempel uppgår det sammanlagda beloppet för dessa avgifter till 24 000 kr. Kvar av den slutliga skatten finns 37 000 kr som Lars kan använda för skattereduktion för husarbete. Eftersom Lars har fått 50 000 kr i preliminär skattereduktion innebär det att han har fått 13 000 kr mer i preliminär skattereduktion än vad han kan utnyttja vid taxeringen. Detta belopp blir Lars skyldig att återbetala i samband med att Skatteverket beslutar om hans slutliga skatt.