Snickar’n i Värmland AB

Där du får erfarenhet och professionell hjälp

Har du frågor eller funderingar gällande vår byggfirma eller de arbeten vi utför, tveka inte att höra av dej till oss!

ROT

ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om. AvdragskalkylInformation om ROT-avdragetAtt tänka på Frågor & svar (från regeringens hemsida).

Vad innebär en skattereduktion för ROT-arbete?

Skattereduktionen innebär att du kan minska din skatt med halva arbetskostnaden för reparationer, underhåll och/eller om- och tillbyggnad av ditt småhus eller din bostadsrätt.

Vad innebär det aktuella förslaget?

Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållsarbeten. Det nya utvidgade systemet kallas hushållsskatteavdrag (HUS-avdrag). Om du vill utnyttja HUS-avdraget kan du välja om du vill köpa ROT-arbete eller annat hushållsarbete. Skattereduktionen är 50 procent av det totala underlaget, dock max 50 000 kronor per år och individ. Reduktionen gäller bara arbetskostnaden.

Du kan bara få avdrag för ROT-arbeten om du äger ett småhus eller är innehavare av en bostadsrätt. Det innebär att två delägare av exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en arbetskostnad av 200 000 kronor per år.

Vilka slags arbeten ingår?

Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Den omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i lägenheten och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för.

Exakt vilka arbeten som omfattas kommer Skatteverket att besluta om. Du kan få viss vägledning om vad som gäller för småhus i praxis från tidigare perioder med ROT-skatteavdrag. Dessutom finns Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll när man säljer en privatbostad. Som exempel nämner Skatteverket att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning samt byte av takbeklädnad respektive golv och väggmaterial.

Vem kan få skattereduktion för ROT-arbete?

Samma grundvillkor som gäller enligt nuvarande system för hushållsarbete kommer att gälla ROT-arbete. För att få skattereduktion måste du alltså ha fyllt 18 år (senast vid årets utgång) och vara obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av året. I vissa fall kan även du också ha rätt till skattereduktion om du är begränsat skattskyldig i Sverige. Men då krävs att du har ett överskott av förvärvsinkomster som uteslutande eller så gott som uteslutande kommer från Sverige. Dessutom får du bara göra ROT-arbeten på ett småhus som du äger eller i en bostadsrätt som du är innehavare till när arbetet utför

 

Hur fungerar en skattereduktion?

Skattereduktionen innebär att om du har haft utgifter för hushållsarbete och/eller ROT-arbete så kan du minska din skatt med ett belopp som motsvarar hälften av utgiften för arbetet. Skattereduktion för hushållsarbete och ROT-arbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Hur länge gäller skattereduktionen för ROT-arbeten?

Förslaget om att inkludera ROT-arbeten i systemet med skattereduktion är permanent. Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag kan få skattereduktion för ROT-arbete? Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand. Vad händer med skattereduktionen för ROT-arbete som utförs under 8-31 december 2008? Kostnad för arbeten under denna tid kommer att läggas samman med kostnader som man har under 2009. Det betyder att det tak om 50 000 kronor i skattereduktion som gäller för 2009 även omfattar perioden 8-31 december 2008. Därefter gäller max 50 000 kronor per år och individ.

Kostnad för arbete som utförts 8-31 december 2008 kommer att beaktas i deklarationen som ska lämnas 2010.

Gäller miniminivån om 1000 kronor även för ROT-arbeten?

Ja, på samma sätt som gäller i dag för hushållsarbete finns en sådan begränsning. Regeringen har emellertid föreslagit att denna begränsning ska tas bort. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer den nedre gränsen på 1 000 kronor att tas bort från och med den 1 juli 2009.

Om jag ska renovera ett badrum för 30 000 kronor, hur mycket får jag då dra av?

Förslaget innebär att man får en skattereduktion med 30 procent av kostnaden för arbetet, dock med max 50 000 kronor per år och individ. Om vi antar att hela kostnaden är kostnader för arbete så du får en skattereduktion med 30 procent på hela beloppet, det vill säga med 9000 kronor.

Gäller skattereduktionen för ROT-arbete endast för adressen jag är skriven på?

Nej, det finns ingen sådan begränsning. Skattereduktionen gäller däremot endast ROT-arbeten på ett småhus som du äger eller en bostadsrätt som du innehar.

Du kan låta bygga om eller till såväl det egna hemmet som fritidshuset. Maxbeloppet på 50 000 kronor i skattereduktion per år gäller dock samtliga hus.

Räknas ett fritidshus som ett småhus?

Samma definitioner gäller som vid fastighetstaxeringen. Om ditt fritidshus betecknas som småhus vid fastighetstaxeringen så gäller detta även vid tillämpningen av skattereduktion för ROT-arbete.

Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja skattereduktionen för ROT-arbete?

Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

Om jag har en fritidsby i min näringsverksamhet, kan jag då göra avdrag för ROT-arbeten där?

Nej. Skattereduktionen är kopplad till arbeten i ditt eget hushåll. Dessutom måste du själv vara ägare till det småhus eller innehavare av den bostadsrätt där arbetet utförs.

Ingår energisparande åtgärder?

Ja, många energisparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Men du kan inte få skattereduktion för arbete som man får bidrag eller annat stöd för från staten, en kommun eller ett landsting.

Kommer jag att inte att kunna lägga lika mycket på andra hushållsnära tjänster nu?

Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär HUS-avdraget att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år för hushållsarbete och ROT-arbete.

När får jag skattelättnaden?

Precis som för hushållsarbete kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler träder dock i kraft den 1 juli 2009. Till dess gäller, liksom för hushållsarbete, att man måste ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Om du vill få pengarna snabbare kan du begära jämkning av skatten hos Skatteverket.

Med de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2009 så betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.